Τηλέφωνο: 2310-995176,
E-mail: info@frl.auth.gr

Κανονισμός Λειτουργίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΓΛΩΣΣΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
“LANGUAGES, COMMUNICATION AND MANAGEMENT OF EDUCATIONAL SERVICES
IN MODERN SOCIAL, ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENT"
ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ,
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
&
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αποφάσεις Συγκλήτου ΑΠΘ: 2958/12&13-4-2018 & 3026/11&16-6-2020
ΦΕΚ: Β΄1900/28-5-2019 & Β΄ 4870/04-11-2020
Άρθρο 1
Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.
Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον» είναι η ανάπτυξη της έρευνας στα επιστημονικά πεδία της Διδακτικής της Γλώσσας, της Εκπαιδευτικής Γλωσσικής Τεχνολογίας καθώς και της Διοίκησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και η κατάρτιση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού που θα μπορέσει να καλύψει υπάρχουσες και προβλεπόμενες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Οι σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. εκπληρώνονται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και είναι:
 Η έρευνα στις νέες μεθοδολογικές, διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις των ξένων γλωσσών και πολιτισμών.
 Η έρευνα στις εκπαιδευτικές τεχνολογίες και στην αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και εκμάθηση των ξένων γλωσσών και πολιτισμών.
 Η έρευνα στο πεδίο των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών.
 Η εκπαίδευση/επιμόρφωση εξειδικευμένων επιστημόνων στο χώρο της αξιοποίησης των τεχνολογιών στη διδακτική των γλωσσών ή/και στη διοίκηση υπηρεσιών εκπαίδευσης.
 Η επιμόρφωση των πτυχιούχων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις εξελίξεις στο χώρο της διδασκαλίας των γλωσσών και πολιτισμών και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
 Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής και ελληνικής γλωσσικής εκπαιδευτικής πολιτικής στην εκπαιδευτική πράξη.
 Η έρευνα στα σύγχρονα ζητήματα της Διοίκησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.
 Η εκπαίδευση / επιμόρφωση εξειδικευμένων επιστημόνων στα ζητήματα της Διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να καταλάβουν θέσεις στελεχών διοίκησης.

Άρθρο 2
Όργανα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αρμόδιο Όργανο για τη διοίκηση, οργάνωση και του Δ.Π.Μ.Σ. «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον» είναι:
I. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ., και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.
II. Η επταμελής Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) οι αρμοδιότητες της οποία ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 3 του Ν. 4485/2017.
III. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ., απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζομένων Τμημάτων, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από την Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ και έχει τις αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στον Ν. 4485/2017 και τις οριζόμενες στα επί μέρους άρθρα του παρόντος Κανονισμού.
Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Δ.Π.Μ.Σ.
IV. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη/νι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 στην παράγραφο 5 του Ν. 4485/2017.
Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ., είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση της Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία και πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 της παρ. 8 Ν. 4485/2017. Δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο.
V. Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΣΤ’ του Ν. 4485/2017 και στα επί μέρους άρθρα του παρόντος Κανονισμού και όποιες άλλες ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. (άρθρο 45, παρ. 1γ του Ν. 4485/2017).
VI. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 παρ. 3 του Ν. 4485/2017).

Άρθρο 3
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον»
Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον» είναι:
1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής
2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ-κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω¬να με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 4
Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 35 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες και μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Ε.Δ.Ε., χωρίς να υπερβαίνει το ανώτατο ορισθέντα αριθμό, ανάλογα με τα εκάστοτε προκείμενα κατά την προκήρυξη (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) των νέων θέσεων.
Η Ε.Δ.Ε. σε ημερομηνίες που ορίζονται από αυτήν προκηρύσσει θέσεις με ανοιχτή διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Δ.Π.Μ.Σ. Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, κατηγορίες πτυχιούχων και αριθμός εισακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, κ.λπ., οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του επισπεύδοντος Τμήματος είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:
- Αίτηση (έντυπη, προσπελάσιμη στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. http://dpms.frl.auth.gr/
- Υπόμνημα περιγραφής στόχων: Υπόμνημα 250 - 350 λέξεων, στο οποίο να περιγράφονται τα κίνητρα και οι στόχοι του/της υποψήφιου/ίας για τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο Δ.Π.Μ.Σ.
- Βιογραφικό σημείωμα
- Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή παράρτημα διπλώματος προπτυχιακών σπουδών
- Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου απαιτείται)
- Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Β2
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 καθώς και με τίτλους ή πιστοποιητικά τα οποία χορηγούνται από φορείς που πιστοποιούνται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας (Π,Δ, 116/2006 Α΄115), β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) με πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) με Απολυτήριο τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
Διευκρινίζεται ότι η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
- Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
- Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
Προαιρετικά, μπορούν επίσης εάν υπάρχουν, να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Αντίτυπο πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
- Αντίτυπα δημοσιευμάτων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
- Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών
- Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας άλλων ξένων γλωσσών εκτός της Αγγλικής
- Αποδεικτικά άλλων ερευνητικών ή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων
- Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
- Συστατικές επιστολές
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν:
1. Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος: 30%
2. Υπόμνημα περιγραφής στόχων: 10%
3. Πτυχιακή/διπλωματική εργασία ή/και άλλες εργασίες, εφόσον είναι σχετικές με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ: 5%
4. Γνώση της αγγλικής γλώσσας, σε επίπεδο ανώτερο του Β2: 5%
5. Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2: 5% (2,5% για κάθε γλώσσα και μέχρι δύο γλώσσες). Για την απόδειξη του επιπέδου γλωσσομάθειας ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.
6. Δημοσιεύσεις: 5%
7. Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών: 5%
8. Άλλη δραστηριότητα: 5% (όπως η τεκμηριωμένη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, σε επιμορφώσεις, σε θερινά σχολεία, αλλά και η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, κ.ά.)
9. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή: 30%
Βάση εισαγωγής θεωρείται το 60 στα 100 μόρια. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από στρογγυλοποίηση στην πληρέστερη ακέραια μονάδα.
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, κατόπιν απόφασης της Ε.Δ.Ε., γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το Δ.Π.Μ.Σ. και καλεί σε συνέντευξη τους προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης με βάση τον φάκελο δικαιολογητικών και τη συνέντευξη, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων/ουσών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργείται κλήρωση μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού εισακτέων της προκήρυξης. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων αφού επικυρωθεί από την Ε.Δ.Ε. αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Άρθρο 5
Διάρκεια και Όροι Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον» ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών.
Στους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4485/2017 (114 Α΄) η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους/ες φοιτητές /τριες οι οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαιώσεις εργασίας τουλάχιστον 20 ωρών εβδομαδιαίως. Η διάρκεια της μερικής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης. Όσες βεβαιώσεις προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να κατατίθενται στη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (ενδεικτικά: βεβαίωση εργοδότη και κατάλογος ενσήμων).
Κατόπιν απόφασης της Ε.Δ.Ε. προβλέπεται μερική φοίτηση και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» φοίτησης για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις όπως ασθένεια, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας, κατόπιν κατάθεσης στη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. των σχετικών δικαιολογητικών.
Στους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά την διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την ιδιότητα του φοιτητή χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως ασθένεια, εγκυμοσύνη, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας, δύναται στους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες να χορηγείται, κατόπιν κατάθεσης στη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. των σχετικών δικαιολογητικών, παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Ε.Δ.Ε.
Λόγοι διαγραφής αποτελούν: α) η μη επαρκής πρόοδος του μεταπτυχιακού φοιτητή (η οποία τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία: παρακολουθήσεις, εξετάσεις), β) η πλημμελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων που ορίζονται από τον οικείο Κανονισμό, γ) συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δεοντολογία όπως π.χ. η λογοκλοπή, δ) ασεβής και προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στους διδάσκοντες ή/και στους συμφοιτητές/τριες και ε) αίτηση του ίδιου του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας.
Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός/ή φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων στην τακτική εξεταστική περίοδο ή στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου και κατά συνέπεια δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται και συμμετέχουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη εγγραφής εισακτέου εντός της ορισμένης προθεσμίας καλείται για εγγραφή ο/η 1ος/η, 2ος/η κ.λπ. επιλαχών/ούσα.
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Τα συνεργαζόμενα Τμήματα οφείλουν να εξασφαλίσουν διευκολύνσεις σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες καταβάλουν στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ ως τέλη φοίτησης το ποσό των 2.100 ευρώ και η καταβολή του ποσού γίνεται ως εξής :
- 700 ευρώ με την εγγραφή τους στο Α΄ εξάμηνο σπουδών
- 700 ευρώ με την εγγραφή τους στο Β΄ εξάμηνο σπουδών
- 700 ευρώ με την εγγραφή τους στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών.
Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Ε.Δ.Ε.. Οι φοιτητές/τριες που δεν περατώνουν τις σπουδές τους στον προβλεπόμενο από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό χρόνο (τέσσερα εξάμηνα), καταβάλλουν για κάθε επιπλέον εξάμηνο που παρατείνουν τις σπουδές το ποσό των €250.
Επιστροφή τελών φοίτησης ανά εξάμηνο επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που υπάρχει εξαιρετικά σοβαρός λόγος για διακοπή κατ' αίτηση του φοιτητή/τριας και εφόσον ο φοιτητής/τρια αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους διακοπής του εγγράφως προς την Ε.Δ.Ε. το αργότερο εντός 25 ημερών από την έναρξη των μαθημάτων.
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ. και αφορά τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.
Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Δ.Π.Μ.Σ. ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο Δ.Π.Μ.Σ.
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Δ.Π.Μ.Σ. για τη λήψη Δ.Μ.Σ θα πρέπει ο αριθμός των απουσιών των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών να μην υπερβαίνει το 20% των διδακτικών ωρών κάθε μαθήματος. Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα πρέπει να παρακολουθούν υποχρεωτικά όσες επιστημονικές διαλέξεις και εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών-Έλεγχος Γνώσεων
Γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα πρέπει να συγκεντρώσουν 90 (ενενήντα) ECTS.
Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και υποχρεωτικά ειδίκευσης. Στο 1ο εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες παρακολουθούν πέντε (5) μαθήματα υποχρεωτικά κοινά για τις δύο (2) ειδικεύσεις. Στο 2ο εξάμηνο σπουδών, ανάλογα με την ειδίκευση που έχουν επιλέξει, παρακολουθούν ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα κοινό των δύο (2) ειδικεύσεων και τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης. Στο 3ο εξάμηνο παρακολουθούν ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα ειδίκευσης και ασχολούνται με την συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Για την επιλογή –κατά προτεραιότητα- κατεύθυνσης, κριτήρια είναι:
- Δήλωση προτίμησης του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας.
- Μέσος όρος βαθμού των μαθημάτων Α΄ εξαμήνου.
Σε κάθε περίπτωση, αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά ειδίκευση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τα 2/3 του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών του Δ.Π.Μ.Σ..

Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, υποχρεωτικά, διάρκειας δεκατριών (13) εβδομάδων και περιλαμβάνουν διαλέξεις, εργαστήρια, φροντιστήρια, συζητήσεις, ασκήσεις, εργασίες και αυτόνομη μάθηση όπου αυτό απαιτείται. Προβλέπεται η διδασκαλία με μέσα εξ΄ αποστάσεως σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) με τη χρήση ψηφιακών προγραμμάτων (π.χ. skype, blue button) ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα μπορεί να διαθέσουν τα συνεργαζόμενα τμήματα.
Η αντιστοιχία ECTS - φόρτου εργασίας ορίζεται ως 1 ECTS = 25 ώρες φόρτου εργασίας.
Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Σύνταξη της διπλωματικής εργασίας σε ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική) μπορεί να γίνει αποδεκτή κατόπιν αίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Ε.
Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως εξής:Α΄ Εξάμηνο Μαθήματα Υποχρεωτικά (κοινά για τις δύο ειδικεύσεις)

Α/Α Τίτλος ECTS ΩΡΕΣ
1. Θέματα παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης και διαχείριση τάξης
Η σχολική τάξη ως ομάδα συνομηλίκων: τυπική και άτυπη δομή της. Η σημασία των κοινωνικών σχέσεων για την νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων. Η προτεραιότητα των συναισθηματικών παραγόντων κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου. Η κοινωνιομετρία και η κοινωνικοπαιδαγωγική αποστολή του σχολείου. Παιδαγωγική αξιοποίηση εκ μέρους του εκπαιδευτικού των δυνατοτήτων που προσφέρει η κοινωνιομετρία. Διαχείριση προβληματικών καταστάσεων: θέματα απειθαρχίας των μαθητών, αντιμετώπιση της επιθετικότητας και των συγκρούσεων, όπως και της κοινωνικής απομόνωσης μαθητών. Ο εκπαιδευτικός ως εμψυχωτής και συντονιστής της ομάδας συνομηλίκων της σχολικής τάξης. Παιδαγωγικοί χειρισμοί για τη βελτίωση της τάξης ως ομάδας. Το σχολείο και η σχολική τάξη ως «οικοσυστήματα ανάπτυξης» του μαθητή. 6 3
2. Ειδική Αγωγή - Μαθησιακές δυσκολίες
Στο μάθημα εξετάζονται γενικά θέματα ειδικής αγωγής και μαθησιακών δυσκολιών:
1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων και των πρακτικών για την αναπηρία. Ερμηνευτικά μοντέλα της αναπηρίας – Ατομικό και κοινωνικά μοντέλα
2.Ιστορική ανάδυση της ειδικής αγωγής – διεθνή και ελληνικά στοιχεία. Θεωρητικές προσεγγίσεις της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης - ο Σχεδιασμός για Όλους στην Εκπαίδευση.
3. Το περιεχόμενο και ο ρόλος των διαγνωστικών υπηρεσιών, μεθόδων, προσεγγίσεων και εργαλείων.
4. Η έννοια της ένταξης και της συνεκπαίδευσης – ένα σχολείο για όλους.
5. Η υλοποίηση της ειδικής αγωγής στο πλαίσιο του γενικού σχολείου και της τυπικής τάξης – δυνατότητες και περιορισμοί – ο ρόλος του αναλυτικού προγράμματος και της βαθμολογίας.
6. Ο ρόλος της οικογένειας – σχέσεις με το σχολείο – αποτελεσματική επικοινωνία.
7. Ο ρόλος της τεχνολογίας στην ατομική υποστήριξη και μάθηση – σύγχρονα μέσα και εργαλεία.
8. Μαθησιακές Δυσκολίες: μύθος και πραγματικότητα. Εννοιολογικές διευκρινήσεις για την κατηγορία και τους ορισμούς.
9. Μαθησιακά χαρακτηριστικά των μαθητών και μαθητριών με ΜΔ.
10. Συστηματική ανίχνευση των ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών – Μοντέλο Ανταπόκρισης στη Διδασκαλία.
11. Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των μαθητών/τριών με ΜΔ Συνδιδασκαλία, συνεργατική διδασκαλία, συμβουλευτική συναδέλφων.
12. Ερευνητικά τεκμηριωμένες διδακτικές μέθοδοι και προσεγγίσεις.
13. Καθολικός σχεδιασμός - Αναλυτικά προγράμματα – Προσαρμογή διδασκαλίας. 6 3
3. Διαδικτυακά περιβάλλοντα και Επικοινωνία
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη των τρόπων αξιοποίησης του διαδικτύου για την ανάπτυξη, τη διάθεση και την υποστήριξη μαθημάτων γλώσσας στο διαδίκτυο. Το πρώτο μέρος του μαθήματος ασχολείται με τις τεχνολογίες και τα λογισμικά που εξασφαλίζουν την επικοινωνία και την διαδικτυακή παρουσία του –μελλοντικού- καθηγητή ξένης γλώσσας, όπως είναι τα λογισμικά τηλεδιάσκεψης και τα λογισμικά δημιουργίας ιστολογίων. Εξετάζονται επίσης διαδικτυακές υπηρεσίες που διευκολύνουν τη συνεργασία και την ομαδική εργασία από απόσταση καθώς και υπηρεσίες δημιουργίας online ερευνών. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος αφορά την ανάπτυξη μαθημάτων σε διαδικτυακές πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης και ασχολείται με τα εικονικά μαθησιακά περιβάλλοντα και τις εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης.
Παρουσιάζονται οι δυνατότητες και οι θεωρητικές αρχές λειτουργίας και ανάπτυξης περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης (elearning) καθώς και οι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούνται αυτά τα περιβάλλοντα, για γλωσσική εκπαίδευση /κατάρτιση. Παρουσιάζεται επίσης αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας συγκεκριμένης διαδικτυακής πλατφόρμας τόσο από την πλευρά του χρήστη, όσο και από την πλευρά του εκπαιδευτή/δημιουργού του μαθήματος και γίνεται ανάπτυξη μαθημάτων για τηλεκπαίδευση. 6 3
4. Σύγχρονο κοινωνικό- οικονομικό περιβάλλον
Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος που χρειάζεται να προβλεφθούν, αναλυθούν και αξιολογηθούν από τις διοικήσεις οργανισμών που προσφέρουν υπηρεσίες εκπαίδευσης στα πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και αφορούν:
α) στην προσαρμοστικότητα-ευελιξία,
β) στην δια βίου εκπαίδευση,
γ) στην ολική ποιότητα,
δ) στην καινοτομία και επιχειρηματικότητα,
ε) στην διεπιστημονικότητα και πολυπολιτισμικότητα , ώστε να ανταποκρίνονται στην ανταγωνιστικότητα του παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος. 6 3
5. Πολυγλωσσία και Γλωσσική Εκπαίδευση
Το μάθημα πραγματεύεται τις έννοιες της κοινωνιογλωσσολογίας οι οποίες είναι απαραίτητες για την εφαρμογή προγραμμάτων δίγλωσσης/πολυγλωσσικής εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει τρία μέρη:
Μέρος Ι: Ορισμός των εννοιών και των χαρακτηριστικών της διγλωσσίας και της πολυγλωσσίας σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Γλωσσικές πολιτικές σε θέματα διγλωσσίας/πολυγλωσσίας και στάτους των γλωσσών.
Μέρος ΙΙ: Διαστάσεις της διγλωσσίας/πολυγλωσσίας στη διδασκαλία/εκμάθηση των γλωσσών: εναλλαγή κωδίκων, γλωσσικό και πολιτισμικό ρεπερτόριο, αναπαραστάσεις, πολυγλωσσική/πολυπολιτισμική δεξιότητα και διαπολιτισμική δεξιότητα. Ανάλυση πολυγλωσσικών κόρπορα και εφαρμογή τους στην ανάπτυξη διδακτικού πολυγλωσσικού υλικού.
Μέρος ΙΙΙ: Πολυγλωσσικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία/εκμάθηση των γλωσσών - CARAP. Γλωσσική αφύπνιση, αλληλοκατανόηση μεταξύ συγγενών γλωσσών, διαπολιτισμική προσέγγιση και ενταγμένη διδακτική προσέγγιση της πολυγλωσσίας. Αναστοχασμός και κατάρτιση των διδασκόντων στις πολυγλωσσικές προσεγγίσεις, βασιζόμενη στα ερευνητικά εργαλεία της γλωσσικής βιογραφίας. 6 3

Β΄ Εξάμηνο
Ειδίκευση Α΄: Διδακτική των Γλωσσών και Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Α/Α Τίτλος ECTS ΩΡΕΣ
1. Μεθοδολογία της έρευνας και επιστημονικός λόγος
Το μάθημα έχει τρεις ενότητες: Στην πρώτη ενότητα εξετάζονται η επιστημολογία των μεθοδολογιών έρευνας. Στη δεύτερη εξετάζονται θέματα σχεδιασμού και διεξαγωγής μιας επιστημονικής έρευνας. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται θέματα ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων, παρουσίασης και συγγραφής μιας ερευνητικής εργασίας. Syllabus διαλέξεων :
1. Επιστημολογία των Μεθοδολογικών προσεγγίσεων
2. Θέματα σχεδιασμού μιας ποσοτικής έρευνας
3. Θέματα σχεδιασμού μιας ποιοτικής έρευνας 4. Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων και ο ρόλος της Θεωρίας στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας
5. Τρόποι συλλογής ερευνητικών δεδομένων Ι
6. Τρόποι συλλογής ερευνητικών δεδομένων ΙΙ
7. Θέματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας
8. Ανάλυση δεδομένων - Στοιχεία Περιγραφικής Στατιστικής
9. Συσχετίσεις και δείκτες στατιστικής συνάφειας
10. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων 11. Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων
12. Ανάλυση Επιστημολογικού λόγου
13. Συγγραφή επιστημονικής εργασίας. Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική και η αξιολόγηση πραγματοποιείται με γραπτές δοκιμασίες και με εκπόνηση μικρών εργασιών. 6 3
2. Διδακτική των Γλωσσών σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
Στο μάθημα αυτό οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/φοιτήτριες θα μελετήσουν και διερευνήσουν (βιβλιογραφικά/αρχειακά/εμπειρικά) ζητήματα που έχουν επιλέξει προσωπικά και σχετίζονται με τις διδακτικές προσεγγίσεις της ξένης γλώσσας σε πολύγλωσσα και πολιπολιτισμικά περιβάλλοντα. Έτσι, θα επιτευχθεί ο εξής τριπλός στόχος:
α) η εξοικείωση και συστηματική ενασχόλησή τους με βασικές έννοιες και θεωρίες σχετικά με τις διδακτικές προσεγγίσεις και τη διδασκαλία ξένων γλωσσών,
β) η απόκτηση/επικαιροποίηση/εμβάθυνση/εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στην εκπαιδευτική έρευνα και
γ) η σύνδεση θεωρίας και πράξης που αποσκοπεί στην ατομική επίγνωση και βελτίωση του/της εκπαιδευτικού και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας.
Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα μπορούν, εφόσον είναι οργανωτικά εφικτό και το επιθυμούν, να συνδυάσουν την έρευνά τους με κάποια μορφή Πρακτικής Άσκησης. 8 3
3. Αξιολόγηση στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να είναι σε θέση να:
- Αξιολογούν μαθητές και τη διδακτική διαδικασία.
- Διαμορφώνουν σχάρες αξιολόγησης.
- Εφαρμόζουν ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης.
- Εκπονούν δοκιμασίες και να τις αξιολογούν 8 3
4. Αναδυόμενες Τεχνολογίες Ιστού και Ψηφιακή Τάξη
Το μάθημα πραγματεύεται γενικές εφαρμογές λογισμικών και σύνθετων πολύγλωσσων ψηφιακών περιβαλλόντων στη σχολική τάξη. Ενδεικτικά ασχολείται:
Δυνατότητες και προοπτικές τεχνολογιών Web 2.0 και Web 3.0 (εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, κινητή μάθηση).
Σύνδεση τεχνολογιών Web 2.0 και 3.0 με τα σχολικά κοινά.
Οι φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου πρέπει να κατέχουν τις βασικές γνώσεις για την χρήση και την αξιοποίηση ποικίλων εφαρμογών λογισμικού, τον τρόπο λειτουργίας και τις δυνατότητες που προσφέρουν στη γλωσσική σχολική τάξη και, επίσης, να είναι σε θέση: - να πραγματοποιούν έρευνα και να αξιοποιούν το διαδίκτυο χρησιμοποιώντας προχωρημένες τεχνικές αναζήτησης ώστε να διαχειρίζονται κάθε είδους πληροφορία (κείμενο, οπτικοακουστικά αποσπάσματα κτλ) που μπορεί να είναι χρήσιμη στη διδασκαλία της γλώσσας, - να ερευνούν και να αξιοποιούν λογισμικά και δυνατότητες των τεχνολογιών Web 2.0 και Web 3.0 καθώς και διαδικτυακές υπηρεσίες, με σκοπό την συλλογή ή/και την ανάπτυξη σύνθετων μαθησιακών αντικειμένων και την αξιοποίηση αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία, - να χρησιμοποιούν σύγχρονα περιβάλλοντα διαχείρισης για υπηρεσίες γλωσσικής εκπαίδευσης, ή/και να χρησιμοποιούν σύνθετες διαδικτυακές υπηρεσίες και να τις εφαρμόζουν στη σχολική τάξη. 8 3

Β΄ Εξάμηνο
Ειδίκευση Β΄: Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Α/Α Τίτλος ECTS ΩΡΕΣ
1. Μεθοδολογία της έρευνας και επιστημονικός λόγος
Το μάθημα έχει τρεις ενότητες: Στην πρώτη ενότητα εξετάζονται η επιστημολογία των μεθοδολογιών έρευνας. Στη δεύτερη εξετάζονται θέματα σχεδιασμού και διεξαγωγής μιας επιστημονικής έρευνας. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται θέματα ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων, παρουσίασης και συγγραφής μιας ερευνητικής εργασίας. Syllabus διαλέξεων :
1. Επιστημολογία των Μεθοδολογικών προσεγγίσεων
2. Θέματα σχεδιασμού μιας ποσοτικής έρευνας
3. Θέματα σχεδιασμού μιας ποιοτικής έρευνας 4. Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων και ο ρόλος της Θεωρίας στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας
5. Τρόποι συλλογής ερευνητικών δεδομένων Ι
6. Τρόποι συλλογής ερευνητικών δεδομένων ΙΙ
7. Θέματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας
8. Ανάλυση δεδομένων - Στοιχεία Περιγραφικής Στατιστικής
9. Συσχετίσεις και δείκτες στατιστικής συνάφειας
10. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων 11. Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων
12. Ανάλυση Επιστημολογικού λόγου
13. Συγγραφή επιστημονικής εργασίας. Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική και η αξιολόγηση πραγματοποιείται με γραπτές δοκιμασίες και με εκπόνηση μικρών εργασιών. 6 3
2. Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η συνεχής, δυναμική, διαδικασία της λήψης αποφάσεων, του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου όλων των παραγωγικών πόρων που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική προσπάθεια. 8 3
3. Ηγεσία και Ανθρώπινοι πόροι
Η έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα και στο ρόλο του στη σύγχρονη προσέγγιση της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Θα μελετηθούν, βασικές ενότητες της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς όπως είναι τα προσδιοριστικά στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο εργασιακό περιβάλλον, οι κλασικές και σύγχρονες θεωρίες υποκίνησης και ηγεσίας, καθώς και τα φλέγοντα ζητήματα της ανάπτυξης των εργασιακών ομάδων και της διαχείρισης των συγκρούσεων. 8 3
4. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Το μάθημα πραγματεύεται τις διάφορες μορφές ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, είτε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε σε δίκτυα επιχειρήσεων καθώς και στην παρουσίαση των δομών και φορέων στήριξής της. Η εισαγωγή καινοτομιών και η ανάπτυξη τους μέσω στρατηγικού σχεδιασμού, θα αποτελέσει επίσης ένα σημαντικό κομμάτι της ύλης. Προβλέπεται επίσης, η εφαρμογή των αποκτηθέντων γνώσεων σε εργαστήριο με τη χρήση ειδικού software, προκειμένου οι φοιτητές να έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν μια δική τους επιχειρηματική ιδέα σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan). 8 3

Γ΄ Εξάμηνο

Α/Α Τίτλος ECTS ΩΡΕΣ
1. Ειδικά θέματα Ειδίκευσης Α΄ [για την Ειδίκευση Α΄: Διδακτική των Γλωσσών και Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα]
Τα θεματικά πεδία που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων/σεμιναρίων είναι τα εξής:
• Γνωστικές, διδακτικές, γλωσσολογικές θεωρίες κατάκτησης της ξένης γλώσσας
• Σύνδεση θεωριών κατάκτησης με τη διδακτική πρακτική
• Εκμάθηση ορολογίας σχετικής με τη διδασκαλία γλώσσας με τη χρήση των ΤΠΕ
• Ανεύρεση κατάλληλου ψηφιακού υλικού και προσαρμογή για τη διδασκαλία γλώσσας • Χρήση διαδραστικών ηλεκτρονικών εργαλείων για την ανάπτυξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων (κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου)
• Χρήσιμες πηγές ανεύρεσης εκπαιδευτικού υλικού
• Ηλεκτρονικά εργαλεία ανατροφοδότησης για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας
• Κοινότητες Πρακτικής και Κοινότητες Μάθησης
• Χρήσιμα υποστηρικτικά εργαλεία του web 2.0. 4 2
2. Ειδικά θέματα Ειδίκευσης Β΄ [για την Ειδίκευση Β΄: Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα]
Ανάπτυξη ειδικών θεμάτων στη Διοίκηση των Εκπαιδευτικών Οργανισμών, όπως : Ποιότητα στην Εκπαίδευση, Δυναμική ομάδων, Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση κ.ά. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: έχουν ενημερωθεί και ευαισθητοποιηθεί για ειδικά θέματα της επικαιρότητας στην Εκπαιδευτική Διοίκηση έχουν προετοιμαστεί για την εμβάθυνση στο θέμα της διπλωματικής τους εργασίας. 4 2
3. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 26 -

Η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων ακολουθεί το ακαδημαϊκό ημερολόγιο των προπτυχιακών μαθημάτων. Σε περίπτωση αναβολής μαθήματος αυτό αναπληρώνεται σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα.
Τα μαθήματα εξετάζονται με προόδους, εργασίες, γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή συνδυασμό αυτών. Σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής δύναται να επανεξεταστεί στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου.
Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός/ή φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων στην τακτική εξεταστική περίοδο ή στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου και κατά συνέπεια δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.
Ο έλεγχος στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω.
Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10), ως εξής: Άριστα (8,5 έως 10), Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου) και Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου). Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του.
Για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (άρθρο 34, παρ. 4 του Ν.4485/2017), η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του/της υποψηφίου/ας, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα μέλος της οποίας είναι ο επιβλέπων/πουσα. Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ..
Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος (παραίτηση, αναρρωτική άδεια μέλους της τριμελούς επιτροπής), είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε.
Η διπλωματική εργασία (Δ.Ε.) γράφεται στην ελληνική γλώσσα και μόνο με ειδική άδεια της Ε.Δ.Ε. σε ξένη γλώσσα. Η έκταση της Διπλωματικής Εργασίας είναι περίπου 16.000 λέξεις, σε γραμματοσειρά Times New Roman,με διάστιχο 1,5 και 12άρι μη συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων, της βιβλιογραφίας, των πινάκων, κλπ. Υποβάλλεται στα μέλη της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης και στη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. έντυπα ή ηλεκτρονικά. Η αξιολόγηση της εργασίας γίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την υποβολή της. Η Δ.Ε. βαθμολογείται από τον επιβλέποντα και τα δύο μέλη χωριστά και ο βαθμός κοινοποιείται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Ο Μ.Ο. των τριών βαθμολογητών είναι ο βαθμός της Δ.Ε.
Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της ΜΔΕ) και υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο: ο βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (όπου προβλέπεται), πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ.

βαθμός Μ.Δ.Ε. = άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε μαθήματος x αντίστοιχα ECTS κάθε μαθήματος) + (βαθμός μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας x ECTS)
(σύνολο ECTS)
Άρθρο 7
Υποτροφίες
Ο οικείος Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπει τη χορήγηση υποτροφιών ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με απόφαση της Ε.Δ.Ε. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια (ενδεικτικά αφορούν: επίδοση των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στις εισαγωγικές εξετάσεις, επίδοση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις ενδιάμεσες περιόδους αξιολόγησης (ακαδημαϊκά εξάμηνα), την τελική επίδοση των μεταπτυχιακών φοιτητών και την οικονομική δυνατότητα του υποψηφίου υποτρόφου ( προσωπικό ή οικογενειακό εισόδημα).

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Τη διδασκαλία των μαθημάτων στα Π.Μ.Σ., μπορούν να αναλαμβάνουν:
1. Μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζομένων τμημάτων.
2. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των συνεργαζομένων τμημάτων, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
3. Διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 των συνεργαζομένων τμημάτων
4. Ομότιμα και Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ των συνεργαζομένων τμημάτων.
Με αιτιολογημένη απόφασή της η Ε.Δ.Ε., σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.
Επιπλέον η Ε.Δ.Ε. με απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36.
Η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Δ.Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες.

Άρθρο 9
Οικονομικά στοιχεία ΠΜΣ
Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ’ έτος και για πέντε ( 5 ) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του αναλυτικού λειτουργικού κόστους του Π.Μ.Σ., τις πηγές χρηματοδότησης και τους εν γένει πόρους λειτουργίας του , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του Ν. 4485/2017 είναι ο αναφερόμενος στο ιδρυτικό του ΠΜΣ ΦΕΚ με αριθμό 3766/Β’/3-9-2018). Προβλέπονται τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 2.100,00€ και για ένα κύκλο σπουδών [τρία εξάμηνα φοίτησης, που καταβάλλονται ως ανωτέρω ( άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού).
Σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ετησίως την υποχρέωση να δημοσιεύει, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, απολογισμό εσόδων-εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία και ιδίως το ύψος των τελών φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων στο Δ.Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκόντων που τις εισέπραξαν.

Άρθρο 10
Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή
Τη διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. θα έχει ο/η γραμματέας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ο/η οποίος/α θα συνεπικουρείται από διοικητικό υπάλληλο που θα προσληφθεί για τις ανάγκες του προγράμματος. Η τεχνική υποστήριξη στο πρόγραμμα θα παρέχεται από το τεχνικό προσωπικό του επισπεύδοντος τμήματος και των συνεργαζομένων τμημάτων.
Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων του Δ.Π.Μ.Σ. «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον» συμβάλουν ειδικότερα:
- Οι βιβλιοθήκες του ΑΠΘ.
- Τα εργαστήρια υπολογιστών που λειτουργούν στα συνεργαζόμενα Τμήματα.
- Οι νησίδες Η/Υ και οι αίθουσες διδασκαλίας των συνεργαζόμενων Τμημάτων της Φιλοσοφικής σχολής και της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Άρθρο 11
Τελετουργικό Αποφοίτησης
Η φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. ολοκληρώνεται με τη συγκέντρωση των απαιτούμενων ECTS, τη δημόσια υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας και την αποστολή στη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. της βαθμολογίας της διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 12
Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Στο Δίπλωμα αναγράφονται τα Τμήματα που συμμετέχουν στην οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ., το έμβλημα του ΑΠΘ, η χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του Δ.Π.Μ.Σ., ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος του Δ.Π.Μ.Σ., τα στοιχεία του μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα.
Στον απόφοιτο του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν την απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης του Προγράμματος
Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 15 του Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466 τ.Β΄)], το οποίο είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα.

Άρθρο 13
Λογοκλοπή
Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. για διαγραφή του/της.
Στις παραπάνω περιπτώσεις -και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας καθηγητή/τριας- η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της. Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του προβλήματος στην Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 14
Μεταβατικές ρυθμίσεις/ Τελικές διατάξεις
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έναρξη λειτουργίας του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το Ιδρυτικό ΦΕΚ 3766/τ.Β΄/3-9-2018. Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από την σχετική νομοθεσία ή τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της Συγκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με την υποστήριξη

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α.Π.Θ.

  • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

© 2022 Copyright - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης