Τηλέφωνο: 2310-995176,
E-mail: info@frl.auth.gr

Περιγραφή Προσφερόμενων Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Διπλώματος Ειδίκευσης ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 10 υποχρεωτικά εξαμηνιαία μαθήματα.Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και υποχρεωτικά ειδίκευσης.
  • Στο 1ο εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες παρακολουθούν 5 μαθήματα υποχρεωτικά κοινά για τις 2 ειδικεύσεις.
  • Στο 2ο εξάμηνο σπουδών, ανάλογα με την ειδίκευση που έχουν επιλέξει, παρακολουθούν 1 υποχρεωτικό μάθημα κοινό των  2 ειδικεύσεων και 3 υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης.
  • Στο 3ο εξάμηνο παρακολουθούν  1 υποχρεωτικό μάθημα ειδίκευσης και ασχολούνται με την συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Image

Εξάμηνο 1 - Υποχρεωτικά Μαθήματα

Στο 1ο εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες παρακολουθούν τα παρακάτω πέντε (5) μαθήματα, υποχρεωτικά κοινά για τις δύο (2) ειδικεύσεις.

Θέματα παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης και διαχείριση τάξης
Η σχολική τάξη ως ομάδα συνομηλίκων: τυπική και άτυπη δομή της. Η σημασία των κοινωνικών σχέσεων για την νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων. Η προτεραιότητα των συναισθηματικών παραγόντων κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου. Η κοινωνιομετρία και η κοινωνικοπαιδαγωγική αποστολή του σχολείου. Παιδαγωγική αξιοποίηση εκ μέρους του εκπαιδευτικού των δυνατοτήτων που προσφέρει η κοινωνιομετρία. Διαχείριση προβληματικών καταστάσεων: θέματα απειθαρχίας των μαθητών, αντιμετώπιση της επιθετικότητας και των συγκρούσεων, όπως και της κοινωνικής απομόνωσης μαθητών. Ο εκπαιδευτικός ως εμψυχωτής και συντονιστής της ομάδας συνομηλίκων της σχολικής τάξης. Παιδαγωγικοί χειρισμοί για τη βελτίωση της τάξης ως ομάδας. Το σχολείο και η σχολική τάξη ως «οικοσυστήματα ανάπτυξης» του μαθητή.
Image

2ο Εξάμηνο - Μαθήματα Ειδίκευσης Α΄ - Διδακτική των Γλωσσών και Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Στο 2ο εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες ανάλογα με την ειδίκευση που έχουν επιλέξει, παρακολουθούν ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα κοινό των δύο (2) ειδικεύσεων και τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης.

Μεθοδολογία της έρευνας και επιστημονικός λόγος
Το μάθημα έχει τρεις ενότητες: Στην πρώτη ενότητα εξετάζονται η επιστημολογία των μεθοδολογιών έρευνας. Στη δεύτερη εξετάζονται θέματα σχεδιασμού και διεξαγωγής μιας επιστημονικής έρευνας. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται θέματα ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων, παρουσίασης και συγγραφής μιας ερευνητικής εργασίας. Syllabus διαλέξεων :
1. Επιστημολογία των Μεθοδολογικών προσεγγίσεων
2. Θέματα σχεδιασμού μιας ποσοτικής έρευνας
3. Θέματα σχεδιασμού μιας ποιοτικής έρευνας 4. Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων και ο ρόλος της Θεωρίας στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας
5. Τρόποι συλλογής ερευνητικών δεδομένων Ι
6. Τρόποι συλλογής ερευνητικών δεδομένων ΙΙ
7. Θέματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας
8. Ανάλυση δεδομένων - Στοιχεία Περιγραφικής Στατιστικής
9. Συσχετίσεις και δείκτες στατιστικής συνάφειας
10. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων 11. Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων
12. Ανάλυση Επιστημολογικού λόγου
13. Συγγραφή επιστημονικής εργασίας. Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική και η αξιολόγηση πραγματοποιείται με γραπτές δοκιμασίες και με εκπόνηση μικρών εργασιών.
Image

Εξάμηνο 2 - Μαθήματα Ειδίκευσης Β΄ - Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Στο 2ο εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες ανάλογα με την ειδίκευση που έχουν επιλέξει, παρακολουθούν ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα κοινό των δύο (2) ειδικεύσεων και τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης.

Μεθοδολογία της έρευνας και επιστημονικός λόγος
Το μάθημα έχει τρεις ενότητες: Στην πρώτη ενότητα εξετάζονται η επιστημολογία των μεθοδολογιών έρευνας. Στη δεύτερη εξετάζονται θέματα σχεδιασμού και διεξαγωγής μιας επιστημονικής έρευνας. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται θέματα ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων, παρουσίασης και συγγραφής μιας ερευνητικής εργασίας. Syllabus διαλέξεων :
1. Επιστημολογία των Μεθοδολογικών προσεγγίσεων
2. Θέματα σχεδιασμού μιας ποσοτικής έρευνας
3. Θέματα σχεδιασμού μιας ποιοτικής έρευνας
4. Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων και ο ρόλος της Θεωρίας στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας
5. Τρόποι συλλογής ερευνητικών δεδομένων Ι
6. Τρόποι συλλογής ερευνητικών δεδομένων ΙΙ
7. Θέματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας
8. Ανάλυση δεδομένων - Στοιχεία Περιγραφικής Στατιστικής
9. Συσχετίσεις και δείκτες στατιστικής συνάφειας
10. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων
11. Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων
12. Ανάλυση Επιστημολογικού λόγου
13. Συγγραφή επιστημονικής εργασίας. Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική και η αξιολόγηση πραγματοποιείται με γραπτές δοκιμασίες και με εκπόνηση μικρών εργασιών.
Image

Εξάμηνο 3 - Υποχρεωτικά Μαθήματα -Διπλωματική Εργασία

Στο 3ο εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες ανάλογα με την ειδίκευση που έχουν επιλέξει, παρακολουθούν 1 μάθημα ειδίκευσης και ασχολούνται με την συγγραφή της Μεταπτυχιακής εργασίας.

Ειδικά θέματα Ειδίκευσης Α΄
Τα θεματικά πεδία που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων/σεμιναρίων είναι τα εξής:
• Γνωστικές, διδακτικές, γλωσσολογικές θεωρίες κατάκτησης της ξένης γλώσσας
• Σύνδεση θεωριών κατάκτησης με τη διδακτική πρακτική
• Εκμάθηση ορολογίας σχετικής με τη διδασκαλία γλώσσας με τη χρήση των ΤΠΕ
• Ανεύρεση κατάλληλου ψηφιακού υλικού και προσαρμογή για τη διδασκαλία γλώσσας • Χρήση διαδραστικών ηλεκτρονικών εργαλείων για την ανάπτυξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων (κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου)
• Χρήσιμες πηγές ανεύρεσης εκπαιδευτικού υλικού
• Ηλεκτρονικά εργαλεία ανατροφοδότησης για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας
• Κοινότητες Πρακτικής και Κοινότητες Μάθησης
• Χρήσιμα υποστηρικτικά εργαλεία του web 2.0.

Με την υποστήριξη

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α.Π.Θ.

  • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

© 2022 Copyright - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης