Τηλέφωνο: 2310-995176,
E-mail: info@frl.auth.gr

Θεματικά πεδία διπλωματικών εργασιώνΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 • Ψηφιακές τεχνολογίες και γλωσσική εκπαίδευση
 • Κινητή μάθηση και γλωσσική εκπαίδευση
 • Αναδυόμενες τεχνολογίες ιστού και γλωσσική εκπαίδευση
 • Ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας, Σχεδιασμός και υλοποίηση.
 • Μάθηση με ψηφιακό παιχνίδι και παιχνιδοποίηση

 

DELHAYE OLIVIER

 • Μελέτη περίπτωσης στη δοκιμασιολογία
 • Θέσεις και λειτουργίες της αξιολόγησης σε μια συγκεκριμένη γλωσσική κατάρτιση
 • Σχολιασμένη ανάπτυξη μιας ολόκληρης εξέτασης γλώσσας
 • Αξιολόγηση ενός προγράμματος γλωσσικής κατάρτισης
 • Αξιολόγηση ενός συστήματος πιστοποίησης της κατοχής μιας ξένης γλώσσας


ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 • Γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές στην πολύγλωσση και πολυπολιτισμική τάξη
 • Στρατηγικές διδασκαλίας και εκμάθησης λεξιλογίου: Πρακτικές εφαρμογές σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
 • Εκπαίδευση παιδιών με προσφυγικό υπόβαθρο: Διεθνείς και εθνικές πολιτικές και πρακτικές
 • Στερεότυπα και μύθοι για τους/τις πρόσφυγες: Πρακτικές εφαρμογές για την αποδυνάμωσή τους στη σχολική πολυπολιτισμική τάξη
 • Δια-επικοινωνία (intercomprehension) μεταξύ συγγενών γλωσσών με τη χρήση στρατηγικών κατανόησης: Εφαρμογές σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
 • Ο ρόλος της μεταφοράς (transfer) στη Διδακτική της Πολυγλωσσίας: Εφαρμογές σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
 • Ο ρόλος των μεταφραστικών δανείων (internationalisms) στη δια-επικοινωνία (intercomprehension)
 • Πολυγλωσσία και πολυπολιτισμικότητα στη σχολική τάξη
 • Ο ρόλος της επίγνωσης στην εκμάθηση των γλωσσών
 • Συμπερίληψη της ετερότητας στην εκπαίδευση
 • Εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ στη σχολική πολύγλωσση και πολυπολιτισμική τάξη


ΜΟΥΣΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 • Γλωσσικές αναπαραστάσεις και γλωσσική ιδιοποίηση
 • Γλωσσική αυτοβιογραφία και πολυγλωσσία
 • Πλουραλιστικές προσεγγίσεις και πολυγλωσσική δεξιότητα
 • Πολυγλωσσική εκπαίδευση
 • Πλουραλιστικές προσεγγίσεις και εκμάθηση γλωσσών
 • Κατάρτιση εκπαιδευτικών στην πολυγλωσσία και την πολυγλωσσική εκπαίδευση
 • Πλουραλιστικές προσεγγίσεις σε μεταναστευτικά κοινά και πρόσφυγες
 • Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση
 • Διδασκαλία/εκμάθηση ξένων γλωσσών μέσω της προσέγγισης «Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας» (CLIL)

 

ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 • Κοινωνική θέση και κοινωνικές σχέσεις μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας που χαρακτηρίζονται από πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
 • Μέθοδος διδασκαλίας και ποιότητα ανθρωπίνων σχέσεων στη σχολική τάξη
 • Διαμόρφωση προσδοκιών του εκπαιδευτικού και χαρακτηριστικά των μαθητών
 • Ποιότητα σχέσεων μεταξύ συναδέλφων στο σύλλογο διδασκόντων του σχολείου
 • Σχέσεις του διευθυντή του σχολείου με το προσωπικό

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 • Ασύγχρονες Πλατφόρμες Τηλεκπαίδευσης. Ανάπτυξη μαθημάτων.
 • Μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα για ξένες γλώσσες
 • Εργαλεία Web0. Εφαρμογές στη γλωσσική εκπαίδευση ή στην επικοινωνία
 • Ψηφιακά μαθησιακά περιβάλλοντα και εφαρμογές στη γλωσσική εκπαίδευση ή στην επικοινωνία
 • Κινητή μάθηση. Εφαρμογές στη γλωσσική εκπαίδευση


ΓΚΟΡΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 • Σύγχρονα στυλ ηγεσίας στις εκπαιδευτικές μονάδες.
 • Διερεύνηση στάσεων και συμπεριφορών των εκπαιδευτικών.
 • Ο ρόλος της αυτό-αποτελεσματικότητας στη λειτουργία των εκπαιδευτικών.
 • Πλεόνασμα προσόντων στις εκπαιδευτικές μονάδες.
 • Η παιχνιδοποίηση στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών μονάδων.
 • Εργασιακές πρακτικές υψηλής απόδοσης στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. 

ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΑΟΥΜ

 • Διερεύνηση καλών πρακτικών αξιοποίησης της τεχνολογικής καινοτομίας στις εκπαιδευτικές μονάδες.
 • Η σημασία της διδασκαλίας του μαθήματος "επιχειρηματικότητα και καινοτομία" στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Η επίδραση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην διοίκηση ολικής ποιότητας στις σχολικές μονάδες.
 • Η διερεύνηση της σημασίας της χρήσης πληροφοριακών συστημάτων στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικού συστήματος.
 • Πρακτικές ενδυνάμωσης της δημιουργικότητας των μαθητών και των εκπαιδευτικών

 

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

 • Η εκπαιδευτική μονάδα ως « οργανισμός που μαθαίνει» και ο ρόλος της διοίκησης
 • Η πρόκληση της Ποιότητας στον σύγχρονο εκπαιδευτικό οργανισμό
 • Σύγχρονες αντιλήψεις στις απαιτούμενες δεξιότητες του διευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας
 • Η αποτελεσματικότητα του διευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας:
 • Δυνατότητες και περιορισμοί στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

ΣΤΑΜΟΒΛΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 • Αξιολόγηση Διδακτικών παρεμβάσεωνμε την χρήση νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο της γλωσσικής εκπαίδευσης. Αξιολόγηση εργαλείων μέτρησης.
 • Η επίδραση ατομικών διαφορών, όπως κίνητρα, προσανατολισμοί στόχων επίτευξης, γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές μάθησης στην εκμάθηση της γλώσσας.
 • Ερευνα σε θέματα εκπαιδευτικής ηγεσίας
 • Μεθοδολογικά ζητήματα / Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων στην εκπαιδευτική έρευνα.

 

ΧΑΤΖΗΔΗMΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 • Ο ρόλος των κινήτρων στην εκμάθηση της Γ2
 • Ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας στο πλαίσιο της γλωσσικής εκπαίδευσης των μαθητών/τριών: θεωρητική ανάλυση και διδακτικά σενάρια
 • Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στην αξιοποίηση της πολυπολιτισμικότητας και της πολυγλωσσίας στη σχολική τάξη 

 ΤΣΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 • Ο ρόλος του διευθυντή ηγέτη στη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στη σχολική μονάδα.
 • Ο ρόλος των στελεχών εκπαίδευσης στη διαχείριση της κοινωνικής ευπάθειας και της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο.
 • Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη διαχείριση της εκπαίδευσης των προσφύγων.
 • Απόψεις εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική πολιτική για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Με την υποστήριξη

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α.Π.Θ.

 • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

© 2022 Copyright - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης