Τηλέφωνο: 2310-995176,
E-mail: info@frl.auth.gr
Image

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών και ο αριθμός των μονάδων ECSTS σε ενενήντα (90). Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης των σπουδών για την απονομή του ΜΔΕ για ένα (1) εξάμηνο, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ, ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΠΜΣ

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και νυν φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι οι οποίοι θα προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους από το οικείο Τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι τη λήξη της περιόδου εγγραφών στο ΔΠΜΣ. Επιπροσθέτως, στο ΔΠΜΣ υποψήφιοι δύνανται να είναι αλλοδαποί πτυχιούχοι των προαναφερθεισών κατηγοριών
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕ η οποία δημοσιεύεται στον τύπο και στον ιστότοπο του Δ.Π.Μ.Σ.
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται έως τριανταπέντε (35) φοιτητές/τριες (κατ’ ανώτατο όριο). Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων μπορούν να γίνουν δεκτοί και δύο υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών οι οποίοι θα πετύχουν στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΔΠΜΣ, καθώς και δύο αλλοδαποί υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους, ως υπεράριθμοι.

Με την υποστήριξη

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α.Π.Θ.

  • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

© 2022 Copyright - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης