Τηλέφωνο: 2310-995176,
E-mail: info@frl.auth.gr

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ


Πριν προχωρήσετε στην online υποβολή αίτησης υποψηφιότητας βεβαιωθείτε πως έχετε ετοιμάσει ένα πλήρες συμπιεσμένο αρχείο [zip] που θα περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά σε μορφή [pdf] και 1 φωτογραφία σε μορφή [jpg].
Για την διευκόλυνση της Γραμματείας και της  Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων, σας παρακαλούμε να καταθέσετε κάθε τίτλο σπουδών, πιστοποιητικό ή βεβαίωση σε ξεχωριστό αρχείο [pdf] και όχι σε ένα ενιαίο αρχείο.


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Βιογραφικό σημείωμα. [pdf]
 2, Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος σπουδών. [pdf]
 3. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται). [pdf]
 4. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών. [pdf]
 5. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (Υποχρεωτικά - πτυχίο αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2). [pdf]
 6. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. [pdf]
 7. Μία (1) φωτογραφία. [pdf ή jpg]
 8. Σύντομο υπόμνημα περιγραφής στόχων (Υπόμνημα 250 - 350 λέξεων, στο οποίο να περιγράφονται τα κίνητρα και οι στόχοι τού/τής υποψήφιου/ιας για τη συμμετοχή του στο Δ.Π.Μ.Σ.). [pdf]
9. Υπεύθυνη δήλωση (μπορεί να συμπληρωθεί και να αντληθεί από το gov.gr) στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια και πρωτότυπα, είτε ακριβή φωτοαντίγραφα των γνησίων πρωτοτύπων. [pdf]ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αντίτυπο πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας (αν υπάρχει).
 2. Αντίτυπα δημοσιευμάτων (αν υπάρχουν). [pdf]
 3. Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών (αν υπάρχουν). [pdf]
 4. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας άλλων ξένων γλωσσών εκτός της Αγγλικής (αν υπάρχουν). [pdf]
 5. Αποδεικτικά άλλων ερευνητικών ή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν). [pdf]
 6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν). [pdf]
 7. Δύο (2) συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν). [pdf]
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία με μικρούς χαρακτήρες, χωρίς κεφαλαία (πλην του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου).
Η επιλογή είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική.

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία με μικρούς χαρακτήρες, χωρίς κεφαλαία.

ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (αν υπάρχουν)

Συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία με μικρούς χαρακτήρες, χωρίς κεφαλαία.

ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (αν υπάρχουν)

Συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία με μικρούς χαρακτήρες, χωρίς κεφαλαία.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Συμπληρώστε τις γλώσσες που γνωρίζετε (πρέπει να συμπεριλάβετε τα αντίστοιχα διπλώματα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από:
α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 καθώς και με τίτλους ή πιστοποιητικά τα οποία χορηγούνται από φορείς που πιστοποιούνται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας,
β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
γ) με πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
δ) με Απολυτήριο τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

Διευκρινίζεται ότι η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία με μικρούς χαρακτήρες, χωρίς κεφαλαία.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (αν υπάρχει)

Συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία με μικρούς χαρακτήρες, χωρίς κεφαλαία.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ, αμειβόμενη (αν υπάρχει)

Συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία με μικρούς χαρακτήρες, χωρίς κεφαλαία.

ΑΛΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ, αμισθί ή εθελοντική (αν υπάρχει)

Συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία με μικρούς χαρακτήρες, χωρίς κεφαλαία.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΡΡΑΦΩΝ [zip]

Drag and drop files here or Browse

Με την υποστήριξη

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α.Π.Θ.

  • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

© 2021 Copyright - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης