Τηλέφωνο: 2310-995176,
E-mail: info@frl.auth.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

  • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας, Φιλοσοφικής Σχολής, Α.Π.Θ.
  • Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας, Φιλοσοφικής Σχολής, Α.Π.Θ.
  • Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφικής Σχολής, Α.Π.Θ.
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ.

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον» είναι η ανάπτυξη της έρευνας στα επιστημονικά πεδία της Διδακτικής της Γλώσσας, της Εκπαιδευτικής Γλωσσικής Τεχνολογίας καθώς και της Διοίκησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και η κατάρτιση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού που θα μπορέσει να καλύψει υπάρχουσες και προβλεπόμενες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Image

Ειδίκευση Α΄: Διδακτική των Γλωσσών και Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Η ειδίκευση Α' ασχολείται με θέματα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών/Πολιτισμών, με θέματα Πολυγλωσσίας και με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες.

Ειδίκευση Β΄: Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Η ειδίκευση Β' ασχολείται με θέματα ευρωπαϊκής και εθνικής γλωσσικής εκπαιδευτικής πολιικής και με θέματα Διοίκησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.

ΓΕΝΙΚΑ

Image
Image
Γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα πρέπει να συγκεντρώσουν 90 (ενενήντα) ECTS που κατανέμονται σε 10 μαθήματα και την τελική διπλωματική εργασία.

ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. εκπληρώνονται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και αναλυτικά είναι οι παρακάτω:

Η έρευνα στις νέες μεθοδολογικές, διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις των ξένων γλωσσών και πολιτισμών.

Η έρευνα στις εκπαιδευτικές τεχνολογίες και στην αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και εκμάθηση των ξένων γλωσσών και πολιτισμών.

Η έρευνα στο πεδίο των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών

Η επιμόρφωση των πτυχιούχων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις εξελίξεις στο χώρο της διδασκαλίας των γλωσσών και πολιτισμών και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

Η εκπαίδευση/επιμόρφωση εξειδικευμένων επιστημόνων στο χώρο της αξιοποίησης των τεχνολογιών στη διδακτική των γλωσσών ή/και στη διοίκηση υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής και ελληνικής γλωσσικής εκπαιδευτικής πολιτικής στην εκπαιδευτική πράξη.

Η έρευνα στα σύγχρονα ζητήματα της Διοίκησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.

Η εκπαίδευση / επιμόρφωση εξειδικευμένων επιστημόνων στα ζητήματα της Διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να καταλάβουν θέσεις στελεχών διοίκησης.

0
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
0
ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
0
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
0
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Client 1
Client 2
Client 3

Με την υποστήριξη

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α.Π.Θ.

  • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

© 2022 Copyright - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης